Strona główna Drama czyli co? Czasopismo Sklep Kontakt

Prezentacja
Teoria
Praktyka
Przewodnik po dramie
Spis treści zeszytów
Wydanie elektroniczne
W naszym czasopiśmie znajdziesz:

  • definicję dramy jako metody nowoczesnej edukacji

  • opisy różnorodnych technik i strategii dramy

  • przewodnik po dramie, czyli informacje na temat zasad, według których nauczyciel organizuje i prowadzi zajęcia dramowe

  • artykuły o roli dramy w procesie nauczania i wychowania (np. zrywanie ze szkolną rutyną, czytanie tekstu ze zrozumieniem, korelacja i integracja międzyprzedmiotowa, wspieranie rozwoju psychicznego ucznia, zasady konstruowania programu wychowawczego i programów dydaktycznych szkoły, znaczenie dramy w kształtowaniu się kompetencji krytycznych uczniów ).


Anna Bargielska

(...)

Współczesne państwo demokratyczne a potrzeba edukacji regionalnej

Analiza obowiązującej podstawy programowej*) pozwala zauważyć, że ścieżka Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie nie jest celem samym w sobie lecz, wpisując się w poszczególne przedmioty nauczania, powinna wspomagać proces uczenia się pojęć takich, jak: ojczyzna, naród, kultura, służyć budowaniu tożsamości społecznej, kulturowej, narodowej młodzieży oraz kształtowaniu postawy patriotycznej młodego pokolenia Polaków. I tu pojawia się kolejny problem. Nie jest bowiem dzisiaj łatwo uczyć patriotyzmu. Wyniki badań i analizy naukowe oraz wypowiedzi publicystów wskazują, że spora część dorosłego społeczeństwa, a także młodzieży, ma negatywny lub co najwyżej obojętny stosunek do tej kategorii.**)

Należałoby zgodzić się z autorem tekstu Patriotyzm – kłopotliwe zobowiązanie, że niechęć do patriotyzmu wynika z pewnego ideologicznego założenia, zgodnie z którym współczesna demokratyczna Polska, nie mająca wrogów, zagrażających jej suwerenności – należy przecież do Unii Europejskiej - nie potrzebuje języka wspólnotowego i symboli patriotycznych, mówiących o konieczności poświęcania się obywateli dla własnej ojczyzny***)Istnieje jednak wystarczająco dużo powodów, dla których dzisiaj, we współczesnym państwie demokratycznym edukacja patriotyczna wydaje się potrzebna. Przede wszystkim, bez zdolności do odczuwania patriotyzmu nic nas nie może uchronić przed egoizmem – pogardą dla przeszłych pokoleń, obojętnością dla innych, słabszych oraz lekceważeniem dla politycznych losów bliższej i dalszej wspólnoty.
(...)


*)Załącznik nr 2 i nr 4, do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych, Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 625.

**)Por. J. Bartmiński, Polskie rozumienie ojczyzny i jego warianty, W: Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Praca zbiorowa, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1993; Por. także: M. A. Cichocki, Patriotyzm – kłopotliwe zobowiązanie, Rzeczpospolita, 18.12. 2000.

***)M. A. Cichocki, Op. cit.


Site manager: web@drama.edu.pl    Last modification: 2007-02-25    (c) Wszelkie prawa zastrzezone!